Breadcrumbs

Homepage

Právnická fakulta MU a  MZV ČR
vypisují výběrové řízení na pracovní stáž v rámci
Stálé mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě
v podzimním semestru akademického roku 2020/2021
(říjen 2020 – únor 2021)

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Konání stáže se předpokládá v délce 4 měsíců (pol. října – pol. února). Právnická fakulta MU nominuje 1 stážistu, kterému poskytne stipendium ve výši 500 euro/měsíc, v maximální výši 2000 eur.

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti, kteří jsou v současné době ve 4. ročníku magisterského studia PrF MU (stáž tedy absolvují v 5. ročníku) a mají výbornou znalost angličtiny (doloženou jazykovým přezkoušením na PrF MU v rámci programu Erasmus+ nebo mezinárodně uznávaným certifikátem). Ve výběrovém řízení bude mimo jiné zohledněn studijní průměr, absolvování odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce a motivace k zahraničnímu pobytu vyjádřená v motivačním dopise v rozsahu 2 normostran.

Termíny

V angličtině řádně vyplněné přihlášky (na PC) odevzdejte v elektronické formě prostřednictvím aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU.

do pátku 14. srpna 2020.

Na přihlášky odevzdané po tomto datu a na přihlášky neúplné nebude brán zřetel.

Na základě řádně odevzdaných přihlášek bude proveden užší výběr (shortlist) uchazečů, kteří budou pozváni na pohovor v termínu, který jim bude upřesněn e-mailem na jejich univerzitní adresu. Uchazeči vybraní pro pohovor budou tímto způsobem vyrozuměni nejpozději v úterý 18. srpna 2020 (přičemž termín pohovoru se očekává nejpozději 21. srpna 2020).

Více informací: https://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/o_stale_misi/staze/index.html

  

V Brně dne 16. července 2020

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
děkan Právnické fakulty MU


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014