Breadcrumbs

Homepage

Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje

Výběrové řízení
na studijní pobyty na zahraničních univerzitách

v rámci programu ERASMUS+
a v rámci fakultních a celouniverzitních bilaterálních smluv
v akademickém roce 2020/2021

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • uchazeč je v současné době studentem 1. a 2. ročníku magisterského studijního programu - platí pro destinace označené v tabulce v příloze ve sloupci „Úroveň“ symbolem „I“ („intermediate“),
 • uchazeč je v současné době studentem 3. a 4. ročníku magisterského studijního programu - platí pro destinace označené v tabulce v příloze ve sloupci „Úroveň“ pouze symbolem „A“ („advanced“),
 • uchazeč není zapsán do semestru podzim 2019 podmíněně,
 • uchazeč úspěšně absolvoval min. 3 zkoušky s hodnocením A-E,
 • uchazeč absolvoval přezkoušení ze znalosti příslušného studijního jazyka v Centru jazykového vzdělávání PrF MU na podzim 2017, podzim 2018 nebo podzim 2019, s výjimkou uchazečů o studijní pobyty v Austrálii, v Chile, v Itálii (neplatí pro Roma 3), na Slovensku, ve Španělsku, v Peru, v Portugalsku, v Kanadě a na Kypru,
 • uchazeč o studijní pobyt na Erasmus University Rotterdam doloží k přihlášce mezinárodní certifikát z angličtiny (IELTS min 6.5 a min 6.0 v každé části, TOEFL iBT test min 90, nebo oficiální certifikát Cambridge English prokazující minimální úroveň B2),
 • uchazeč o studijní pobyt na University of Maastricht doloží k přihlášce mezinárodní certifikát angličtiny prokazující znalost na úrovni min. B2 (IELTS min 6.5, TOEFL iBT test min. 90, CAE se známkou A, B nebo C+, CPE, …),
 • uchazeč o studijní pobyt na UNSW (Austrálie) v rámci fakultních bilaterálních smluv nahraje do přihlášky mezinárodní certifikát (TOEFL iBT min 94, TOEFL PBT min 589, IELTS Academic min. 7.0, CAE min 185, CPE min 185, …), který bude v době zahájení pobytu na UNSW starý max. 2 roky,
 • uchazeč o studijní pobyt na TRU (Kanada) v rámci fakultních bilaterálních smluv nahraje do přihlášky mezinárodně uznávaný certifikát (TOEFL iBT min 100, TOEFL PBT min 600, IELTS min 7.0),
 • uchazeč o studijní pobyty v Itálii (s výjimkou Roma 3) nahraje do přihlášky doklad o znalosti italštiny,
 • uchazeč o studijní pobyty v Chile, ve Španělsku a v Peru nahraje do přihlášky doklad o znalosti španělštiny,
 • uchazeč o studijní pobyty v Portugalsku nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti portugalštiny a navíc některého z dalších příslušných jazyků (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • uchazeč o studijní pobyty na Kypru nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti řečtiny a angličtiny (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • uchazeč o studijní pobyt na německé univerzitě Julius Maximilian University of Würzburg se kromě výsledku jazykového přezkoušení z němčiny prokáže dokladem o znalosti angličtiny na požadované úrovni (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • uchazeč o studijní pobyty na belgických univerzitách University of Saint-Louis, University of Liege a Catholic University of Louvain prokáže znalost angličtiny a francouzštiny výsledkem jazykového přezkoušení Centra jazykového vzdělávání z jednoho jazyka a dokladem o znalosti druhého jazyka na požadované úrovni,
 • uchazeč o studijní pobyty v rámci fakultních a celouniverzitních bilaterálních smluv nahraje do příslušné přihlášky motivační dopis v angličtině v rozsahu max. 1 strana A4, ve kterém zdůvodní, proč by na dané škole chtěl studovat (např. vztah k diplomové práci, budoucímu pracovnímu či vědeckému zaměření apod.),
 • uchazeč o studijní pobyty přes celouniverzitní partnerské smlouvy má studijní průměr ke dni 20. 2. 2020 max. 2,5 pro Universidad Mayor (Chile),
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti na PrF MU vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ a v rámci fakultních bilaterálních smluv a který se ze studijního pobytu odhlásil,
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ a v rámci fakultních bilaterálních smluv zúčastnil.

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

 • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu (bez ohledu na to, zda se jedná o univerzity v rámci programu ERASMUS+ nebo v rámci fakultních či celouniverzitních smluv); pokud se student přihlásí na více než tři školy, nebude v 1. kole vybrán;
 • pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference a není k němu přihlíženo, student může být nominován na kteroukoliv univerzitu, na kterou se hlásí,
 • přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou v Informačním systému ISOIS – https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/,
 • uchazeč se může přihlásit do výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ pouze v rámci jednoho svého studia na MU (pokud se hlásí na jiné fakultě, už se nemůže přihlásit na PrF),
 • uchazeč vyplní v přihlášce požadovaný semestr studia v zahraničí (pozor na to, že některé školy přijímají jen na vybraný semestr studia, případně jen na celý rok – pokud toto nebude v přihlášce respektováno, student nebude na danou univerzitu vybrán),
 • vyplnění přihlášky je možné pouze od 10. 2. 2020 09.00 hod. do 19. 23. 2. 2020 23.59 hod.

Průběh výběrového řízení:

Pořadí uchazečů v rámci fakultních bilaterálních smluv bude sestaveno podle vzorce:

VSP * K4 + JP + HMD – (PCJ * 0,1).

Pořadí uchazečů v rámci programu ERASMUS+ bude sestaveno podle vzorce:

VSP * K4 + JP – (PCJ * 0,1).

 • VSP je vážený studijní průměr za všechny pokusy ke dni 20. 2. 2020, s přesností na dvě desetinná místa,
 • K4 je koeficient ve výši 0,8 přiřazený uchazeči – studentovi 4. ročníku,
 • JP je známka z přezkoušení ze znalosti příslušného studijního jazyka z posledního přezkoušení v období podzim 2017, podzim 2018 nebo podzim 2019, vyjádřená celkovou známkou z přezkoušení od 1,0 do 3,0 s rozlišením na desetiny bodu; známka vyšší znamená vyřazení z výběrového řízení,
 • HMD je průměrná známka z hodnocení motivačního dopisu, vyjádřená jednotlivými známkami z přezkoušení od 1,0 do 4,0 a zaokrouhlená na dvě desetinná místa; průměrná známka vyšší než 3,00 znamená nemožnost být vybrán na pobyt v rámci fakultních a celouniverzitních bilaterálních smluv,
 • PCJ je počet odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce (nikoliv cizí jazyk) absolvovaných na PrF MU v předchozím studiu k okamžiku vyplnění přihlášky.

Pořadí uchazečů je sestaveno podle výsledku od nejnižší do nejvyšší hodnoty. V případě rovnosti výsledku u více uchazečů podle předchozích kritérií bude preferován uchazeč s výraznější odbornou a mimostudijní aktivitou ve prospěch fakulty (účast ve SVOČ, práce ve studentské samosprávě apod.). Ve výběrovém řízení budou upřednostněni ti uchazeči, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ nebo v rámci fakultních bilaterálních smluv dosud nezúčastnili. Prosím, berte při výběru škol v rámci programu Erasmus+ v potaz délku výjezdu; protože nejsou v rámci programu Erasmus+ propláceny pobyty v celkové době přesahující 24 měsíců, student nemůže být vybrán na pobyt v rámci programu Erasmus+, pokud by byla lhůta 24 měsíců překročena.

1. kolo výběrového řízení

V 1. kole výběrového řízení budou uchazeči vybíráni ke studijnímu pobytu s ohledem na pořadí ve výběrovém řízení a na zvolené místo pobytu.

Z uchazečů, kteří nebudou v 1. kole výběrového řízení vybráni ke studijnímu pobytu s ohledem na limit vysílaných studentů na příslušné místo pobytu, bude vytvořen pro každý příslušný studijní jazyk seznam náhradníků.

2.  kolo výběrového řízení

Do případného 2. kola výběrového řízení jsou zařazeni jen ti uchazeči, kteří nebyli vybráni ke studijnímu pobytu v 1. kole a jsou na seznamu/seznamech náhradníků. O této skutečnosti budou uchazeči zařazení do seznamu náhradníků vyrozuměni emailem na jejich univerzitní adresu.

Uchazeč je povinen se ke konání 2. kola dostavit osobně. 2. kolo se uskuteční dne 28. 2. 2020 ve 14.00 hod. v učebně č. 040.

V průběhu 2. kola výběrového řízení budou náhradníci podle pořadí v seznamu/seznamech náhradníků vyzváni k volbě místa studijního pobytu z těch míst, u nichž nebyla naplněna kapacita počtu vysílaných studentů. Pravidlo o upřednostnění uchazečů, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ nebo v rámci fakultních bilaterálních smluv dosud nezúčastnili, platí i pro 2. kolo výběrového řízení. Výběr v rámci fakultních bilaterálních a celouniverzitních smluv je podmíněn přihlášením se ve výběrovém řízení na některou ze škol v rámci fakultních bilaterálních a celouniverzitních smluv.

Pro univerzity ve Španělsku, Peru a Chile je podmínkou předem doložená znalost španělského jazyka, pro univerzity v Itálii (kromě Roma 3) znalost italštiny, pro Kypr řečtiny a angličtiny a pro Portugalsko portugalštiny a dalšího požadovaného jazyka. Uchazeč o studijní pobyty na belgických univerzitách University of Saint-Louis, University of Liege a Catholic University of Louvain prokáže požadovanou úroveň angličtiny a francouzštiny přezkoušením a dokladem o znalosti jazyka, uchazeč o studijní pobyt na Julius Maximilian University of Würzburg v Německu prokáže znalost němčiny přezkoušením a angličtiny jiným dokladem.

Pro UNSW (Austrálie) je podmínkou mezinárodní certifikát starý max. 2 roky v době zahájení pobytu na UNSW (TOEFL iBT min 94, TOEFL PBT min 589, IELTS Academic min. 7.0, CAE min 185, CPE min 185, …), pro TRU (Kanada) mezinárodně uznávaný certifikát (TOEFL iBT min 100, TOEFL PBT min 600, IELTS min 7.0). Pro University Rotterdam je nutný mezinárodní certifikát z angličtiny (IELTS 6.5 a min 6.0 v každé sekci, TOEFL iBT test min 90, nebo oficiální certifikát Cambridge English prokazující úroveň alespoň B2), podmínkou pro University of Maastricht je mezinárodní certifikát prokazující znalost angličtiny na úrovni min. B2 (IELTS min 6.5, TOEFL iBT min 90, CAE se známkou A, B nebo C+, CPE, …).

Výběr v rámci ostatních škol (kromě Slovenska) je podmíněn příslušným studijním jazykem, ze kterého byl uchazeč přezkoušen v Centru jazykového vzdělávání PrF MU na podzim 2017, podzim 2018 anebo podzim 2019. Z tohoto důvodu se stanovuje též pořadí seznamů náhradníků:

 1. seznam náhradníků v rámci fakultních bilaterálních smluv
  1. seznam náhradníků pro anglický jazyk,
  2. seznam náhradníků pro španělský jazyk
 2. seznam náhradníků v rámci programu Erasmus+
  1. seznam náhradníků pro anglický jazyk,
  2. seznam náhradníků pro německý jazyk,
  3. seznam náhradníků pro francouzský jazyk,
  4. seznam náhradníků pro italský jazyk,
  5. seznam náhradníků pro španělský jazyk,
  6. seznam náhradníků pro řecký jazyk,
  7. seznam náhradníků pro portugalský jazyk.

V Brně dne 3. února 2020

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D

děkan Právnické fakulty MU

Přílohy


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014