Drobečková navigace

Úvodní strana

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje

výběrové   řízení
na studijní pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu

ERASMUS+
v akademickém roce 2017/2018

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • uchazeč je v současné době studentem 2. až 4. ročníku magisterského studijního programu - platí pro destinace označené v tabulce v příloze ve sloupci „Úroveň“ symbolem „I“ („intermediate“),
 • uchazeč je v současné době studentem 3. nebo 4. ročníku magisterského studijního programu - platí pro destinace označené v tabulce v příloze ve sloupci „Úroveň“ pouze symbolem „A“ („advanced“),
 • uchazeč není zapsán do semestru podzim 2016 podmíněně,
 • uchazeč absolvoval přezkoušení ze znalosti příslušného studijního jazyka v Centru jazykového vzdělávání PrF MU na podzim 2014, podzim 2015 anebo podzim 2016, s výjimkou uchazečů o studijní pobyty v Itálii, na Slovensku, ve Španělsku, v Portugalsku a na Kypru,
 • uchazeč o studijní pobyty v Itálii nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti italštiny,
 • uchazeč o studijní pobyty ve Španělsku nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti španělštiny,
 • uchazeč o studijní pobyty v Portugalsku nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti portugalštiny a navíc některého z těchto jazyků: angličtina, francouzština, italština, španělština (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • uchazeč o studijní pobyty na Kypru nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti řečtiny a angličtiny (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti na PrF MU vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ a který se ze studijního pobytu odhlásil,
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ zúčastnil.

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

 • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí,
 • přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou,
 • uchazeč vyplní přihlášku v Informačním systému ISOIS – https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/,
 • vyplnění přihlášky je možné pouze ve lhůtě od 31. 1. 2017 00.01 hod. do 15. 2. 2017 23.59 hod.

Průběh výběrového řízení:

Pořadí uchazečů bude sestaveno podle vzorce:

VSP * K4 + JP – (PCJ * 0,1),

kde:

 • VSP je vážený studijní průměr za všechny pokusy ke dni 16. 2. 2017, s přesností na dvě desetinná místa,
 • K4 je koeficient ve výši 0,8 přiřazený uchazeči – studentovi 4. ročníku,
 • JP je známka z přezkoušení ze znalosti příslušného studijního jazyka z posledního přezkoušení v období podzim 2014, podzim 2015 anebo podzim 2016, vyjádřená celkovou známkou z přezkoušení od 1,0 do 3,0 s rozlišením na desetiny bodu; známka 4 znamená vyřazení z výběrového řízení,
 • PCJ je počet odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce (nikoliv cizí jazyk) absolvovaných na PrF MU v předchozím studiu k okamžiku vyplnění přihlášky.

Pořadí uchazečů je sestaveno podle výsledku od nejnižší do nejvyšší hodnoty. V případě rovnosti výsledku u více uchazečů podle předchozích kritérií bude preferován uchazeč s výraznější odbornou a mimostudijní aktivitou ve prospěch fakulty (účast ve SVOČ, práce ve studentské samosprávě apod.). Ve výběrovém řízení budou upřednostněni ti uchazeči, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ dosud nezúčastnili. Prosím, berte při výběru škol v potaz délku výjezdu; protože nejsou propláceny pobyty v celkové době přesahující 24 měsíců, student nemůže být vybrán na pobyt, pokud by byla lhůta 24 měsíců překročena.

1. kolo výběrového řízení

V 1. kole výběrového řízení budou uchazeči vybíráni ke studijnímu pobytu s ohledem na pořadí ve výběrovém řízení a na zvolené místo pobytu.

Z uchazečů, kteří nebudou v 1. kole výběrového řízení vybráni ke studijnímu pobytu s ohledem na limit vysílaných studentů na příslušné místo pobytu, bude vytvořen pro každý příslušný studijní jazyk seznam náhradníků.

2.  kolo výběrového řízení

Do případného 2. kola výběrového řízení jsou zařazeni jen ti uchazeči, kteří nebyli vybráni ke studijnímu pobytu v 1. kole a jsou na seznamu/seznamech náhradníků. O této skutečnosti budou uchazeči zařazení do seznamu náhradníků vyrozuměni emailem na jejich univerzitní adresu. Uchazeč je povinen se ke konání 2. kola dostavit osobně. 2. kolo se uskuteční dne 24. 2. 2017 v 10.00 hod. v učebně č. 208. V průběhu 2. kola výběrového řízení budou náhradníci podle pořadí v seznamu/seznamech náhradníků vyzváni k volbě místa studijního pobytu z těch míst, u nichž nebyla naplněna kapacita počtu vysílaných studentů. Pravidlo o upřednostnění uchazečů, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS nebo ERASMUS+ dosud nezúčastnili, platí i pro 2. kolo výběrového řízení. Výběr je podmíněn příslušným studijním jazykem, ze kterého byl uchazeč přezkoušen v Centru jazykového vzdělávání PrF MU na podzim 2014, podzim 2015 anebo podzim 2016, s výjimkou uchazečů o studijní pobyty v Itálii, na Slovensku, ve Španělsku a v Portugalsku a na Kypru. Z tohoto důvodu se stanovuje též pořadí seznamů náhradníků:

 1. seznam náhradníků pro anglický jazyk,
 2. seznam náhradníků pro německý jazyk,
 3. seznam náhradníků pro francouzský jazyk,
 4. seznam náhradníků pro italský jazyk,
 5. seznam náhradníků pro španělský jazyk,
 6. seznam náhradníků pro řecký jazyk,
 7. seznam náhradníků pro portugalský jazyk.

V Brně dne 30. ledna 2017

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

děkanka Právnické fakulty MU

Příloha

Seznam univerzit


Webdesign: NETservis s.r.o. copyright © Masarykova univerzita 2014